Rynek nieruchomości

Author: admin / Category: Nieruchomości a prawo, Zarządzanie

Rynek nieruchomości jest ogółem warunków, według których odbywa się obrót nieruchomościami. Na rynku nieruchomości dochodzi, zatem do zawierania umów kupna i sprzedaży, czy też najmu i wynajmu. Należy wspomnieć, że rynek nieruchomości nie jest rynkiem formalnym. Nie posiada on, bowiem ani siedziby, ani statusu. Mimo tego, pełni znaczące funkcje nie tylko gospodarcze, lecz także społeczne, a mianowicie funkcję wymiany, korygowania i informacyjną. Do najważniejszych osób działających na rynku nieruchomości są inwestorzy, przedsiębiorcy zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, maklerzy, obsługa techniczna rynku, a także kredytodawcy. Kredytodawca jak sama nazwa wskazuje udziela kredytów. Na polskim rynku nieruchomości kredytodawcami są tylko i wyłącznie banki. Nikt inny, bowiem nie posiada prawa dawania kredytów. Inną istotną osobą na rynku nieruchomości jest przedsiębiorca. Według definicji prawnej jest on podmiotem prawa, który zajmuje się prowadzeniem działalność gospodarczą we własnym imieniu. Oprócz wymienionych powyżej osób, na rynku nieruchomości działa wiele innych podmiotów gospodarczych. Rynek ten nadal się rozwija. Szkoda tylko, że wraz z jego rozwojem rosną ceny nieruchomości.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Author: admin / Category: Nieruchomości a prawo, Zarządzanie

Pośrednik w obrocie nieruchomościami pełni znaczącą rolę na rynku nieruchomości. Jest on, bowiem doradcą przy kupnie, sprzedaży, a także wynajmie i najmie nieruchomości. Ponadto pośrednik w obrocie nieruchomościami zajmuje się również kojarzeniem stron transakcji, czyli sprzedawcy i nabywcy. Tak więc wykonywanie tego zawodu wymaga pewnych uprawnień i kwalifikacji, a mianowicie licencji. Licencję tą otrzymuje się wtedy, gdy ma się wyższe wykształcenie i ukończy się podyplomowe studia. Niezbędny jest także staż. Należy też wspomnieć o tym, że tylko osoba niekarana i która posiada pełną zdolność do czynności prawnych może ubiegać się o licencję. Licencja zostaje nadana przez Ministra Infrastruktury. Pośrednik w obrocie nieruchomościami musi działać zgodnie z prawem i etyką zawodową. Nie może działać na niekorzyść interesów innych osób. Profesjonalny i dobry pośrednik zawsze kieruje się zasadą ochrony interesów klientów, nigdy odwrotnie. Ma także obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Pośrednik powinien mieć ubezpieczenie od tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

Zarządzanie nieruchomościami

Author: admin / Category: Nieruchomości a prawo

Nieruchomościami zarządza zarządca nieruchomości. Zajmuje się prowadzeniem oraz nadzorem obsług nieruchomości. Planuje zadania i sposoby realizowania ich, mające na celu zachowanie nieruchomości w dobrym stanie, a także jej rozwoju. Jest również doradcą w tym zakresie. Zarządca może pełnić swój zawód tylko wtedy, jeśli posiada licencję, którą uzyskuje się poprzez ukończenie studiów podyplomowych dotyczących zarządzania nieruchomościami, bądź mieć wyższe wykształcenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, a następnie odbyć staż. Dawniej wymagany był także egzamin. Zarządca nieruchomości może być przedsiębiorcą lub pracownikiem najemnym. Jeśli firma zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, może zatrudniać pracowników bez licencji, ale tylko osoba z licencją jest upoważniona do nadzorowania czynności innych pracowników. Zazwyczaj prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje też administrowanie. Polega ono na prowadzeniu czynności bieżących, które dotyczą obsługi nieruchomości. Administrowanie polega zatem na wykonywaniu przeglądów technicznych i kontroli, napraw, konserwacji, sprzątania, a także wywozu odpadów.